ARTIKEL 1. DEFINITIES

Algemene en bijzondere veilingvoorwaarden: de onderstaande algemene en bijzondere veilingvoorwaarden van Exquis horse auction zijn van toepassing op de koopovereenkomst behoudens andersluidende afspraken tussen partijen dewelke uitdrukkelijk aanvaard worden door de koper. Elke bieder wordt geacht kennis genomen te hebben van deze veilingvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. De onderstaande algemene en bijzondere veilingvoorwaarden zijn bijgevolg zonder meer van toepassing van zodra er geboden wordt.

Exquis horse auction voor Bv Slagerij traiteur Boterdaele, met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 2 9270 Laarne , ingeschreven in het KBO-register onder het nr. 0827 954 188 die de veilingdienst faciliteert.

Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Exquis horse auction opdracht heeft gegeven om in naam van en voor rekening van de verkoper van één of meerdere paarden te verkopen middels een veiling.

Bieder: de meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de veilingwebsite van Exquis horse auction registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan de door Exquis horse auction georganiseerde veiling.

Bod: het door de bieder op de veiling voor een kavel geboden bedrag te vermeerderen met de eventuele belastingen  en kosten (waaronder doch niet beperkt tot de veilingkosten).

Deelnemer: een verkoper en/of bieder.

Kavel: één of meerdere paarden die op de veilingwebsite van Exquis horse auction worden geveild.

Koper: de bieder aan wie toewijzing heeft plaatsgevonden.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen verkoper enerzijds en koper anderzijds die als gevolg van de toewijzing aan de hoogste bieder tot stand komt.

Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Exquis horse auction namens de verkoper, aan de bieder, dat het kavel waarop door de bieder een bod is uitgebracht aan de bieder is toegewezen en dat deze koper van het kavel wordt. De toewijzing  zal gebeuren door Exquis horse auction.

Paarden: In onderstaande algemene en bijzondere veilingvoorwaarden dient te worden verstaan onder paard of paarden elk volwassen paard of veulen .

Paard: het paard aangeboden op de veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal. Deze informatie is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van het paard, zonder de pretentie volledig/correct te zijn en zonder daarmee enige garanties te geven.

Veulen: het veulen aangeboden op de veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal. Deze informatie is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van het veulen, zonder de pretentie volledig/correct te zijn en zonder daarmee enige garanties te geven.

 

Persoonsgegevens: de (persoon)gegevens die bij registratie aan Exquis horse auction dienen te worden verstrekt om als bieder te kunnen bieden op de door Exquis horse auction georganiseerde veiling.

Veiling: de online veiling via de veilingwebsite Exquis horse auction.

Veilingdienst: het bemiddelen bij het tot stand brengen van een koopovereenkomst tussen verkoper en koper door het faciliteren van een online veiling.

Veilingkosten: de kosten die een koper aan Exquis horse auction verschuldigd is na toewijzing voor de deelname aan een veiling en die vermeld worden op de veilingwebsite.

Veilingwebsite: de veilingwebsite waarop Exquis horse auction haar veilingdienst aanbiedt, betreft: www.exquis-horse.auction .

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Door deelname aan de door Exquis horse auction georganiseerde veiling verklaren de deelnemers zich jegens elkaar en verklaart de bieder zich jegens Exquis horse auction gehouden om deze algemene en bijzondere veilingvoorwaarden na te komen en zich gebonden aan de rechtsgevolgen die daaruit voor een deelnemer voortvloeien. Elke deelnemer wordt geacht kennis genomen te hebben van deze veilingvoorwaarden en deze, zonder enig voorbehoud, te hebben aanvaard.

ARTIKEL 3. REGISTRATIE VAN DE BIEDER

Om te kunnen deelnemen aan de door Exquis horse auction georganiseerde veiling dient de bieder zich voor aanvang van de veiling te hebben geregistreerd op de door Exquis horse auction op de veilingwebsite voorgeschreven wijze. Voorts verklaart de bieder door zijn/haar deelname aan een veiling bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten en verklaart de bieder bekwaam te zijn om ten aanzien van het betreffende kavel een koopovereenkomst aan te gaan. Exquis horse auction behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een veiling te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. De bieder dient zich op eerste verzoek van Exquis horse auction op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de bieder niet is toegestaan om deel te nemen aan de veiling. De bieder is verplicht om ervoor te zorgen dat door de bieder bij registratie alle door de bieder aan Exquis horse auction te verstrekken gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de bieder garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft bieder de verplichting om Exquis horse auction onverwijld van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de bieder gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de bieder vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de bieder Exquis horse auction hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De bieder is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als de bieder onzorgvuldig is omgegaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Exquis horse auction is mede namens de verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een bieder als gevolg van biedingen en vervolgens toewijzing die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de bieder.

 

ARTIKEL 4. PRIVACY VERKLARING

Exquis horse auction zal de (persoons) gegevens van een bieder enkel gebruiken in voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.

 

ARTIKEL 5. BEVEILIGING

Exquis horse auction spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. De bieder is jegens Exquis horse auction
gehouden om zijn computer en/of ieder ander apparaat waarmee hij zich toegang verschaft tot de veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het internet.

De veilingwebsite kan links naar andere websites van derden bevatten. Exquis horse auction heeft geen invloed op (de informatie op) dergelijke websites.

ARTIKEL 6. DE VEILINGPROCEDURE

De verkoper stelt via de door Exquis horse auction georganiseerde veiling een paard, of veulen, beschikbaar voor bemiddeling voor verkoop. Exquis horse auction treedt op als veilingdienst. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door Exquis horse auction bepaald. Dit betekent onder andere dat Exquis horse auction de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, één of meer kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) kavels, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. De duur van een veiling staat aangegeven op de veilingwebsite. Dit laat onverlet dat Exquis horse auction gerechtigd is om een veiling te annuleren, op elk moment (vroegtijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal Exquis horse auction onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een veiling niet voor alle bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de veiling gebruik kunnen maken. Exquis horse auction is hiertoe evenwel niet verplicht. Een bieder is verplicht om door of namens Exquis horse auction in het kader van een veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Een bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Geenszins kan Exquis horse auction voor dergelijke feitelijkheden aansprakelijk gesteld worden.

Indien er een bod uitgebracht in de laatste 5 minuten voor sluiting van de veiling, wordt de veiling verlengd met 5 minuten.

ARTIKEL 7. OMSCHRIJVING KAVELS

Exquis horse auction is bij de omschrijving van een kavel op haar veilingwebsite afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Exquis horse auction is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus.

Bijzondere veilingvoorwaarden kunnen aangevuld worden bij een specifiek kavel, deze worden geacht gekend en aanvaard te zijn, wanneer een bod wordt uitgebracht op dit specifieke kavel.

ARTIKEL 8. HET BOD

Een bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Exquis horse auction op de veilingwebsite wordt aangegeven. De veiling geschiedt "bij opbod”. Een bod van de bieder geldt als een aanbod aan de verkoper. De bieder is gebonden aan een bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere bieder die een bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens Exquis horse auction en (na toewijzing) jegens de verkoper voor de uit zijn/haar bod jegens Exquis horse auction en de verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die het bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen. Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Exquis horse auction en (na toewijzing) jegens een verkoper. Exquis horse auction en de verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de veiling en namens derden een bod uit te brengen op de door verkoper ter veiling aangeboden kavel(s).

ARTIKEL 9. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

De koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van toewijzing aan de hoogste bieder. De veiling staat onder toezicht van een openbaar ambtenaar dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt. Deelname aan een veiling betekent voor een bieder niet dat een kavel zonder meer aan hem wordt verkocht.

ARTIKEL 10. FACTURATIE EN BETALING

Een koper is aan Exquis horse auction veilingkosten verschuldigd dewelke 7,5% van het door de koper laatst uitgebrachte bod bedragen. De veilingkosten zijn te vermeerderen met 21% BTW. Exquis horse auction verzendt aan de koper een factuur voor de door de koper aan Exquis horse auction verschuldigde veilingkosten. Daarnaast ontvangt de koper een factuur van de verkoper betrekking hebbende op de aankoopprijs één en ander gebeurlijk te vermeerderen met 21% BTW indien de paarden verkocht worden met toepassing van BTW. De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldatum. Indien de koper niet tijdig tot betaling overgaat op de door Exquis horse auction voorgeschreven wijze, is de koper in verzuim jegens Exquis horse auction en jegens de verkoper en hebben Exquis horse auction en de verkoper recht op intresten à 10% per jaar tot op de dag van de volledige betaling, alsook op een onherleidbare schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag. Indien de verkoper of de koper de koopovereenkomst ontbindt of op andere wijze aantast, dan wel lastens koper of verkoper ontbonden wordt, blijft de koper jegens Exquis horse auction de veilingkosten verschuldigd onverminderd enig ander recht van Exquis horse auction

in dat geval. Werd de factuur betreffende de verkoop van het paard of embryo na dertig dagen niet betaald, dan kan de Exquis horse auction de verkoop als van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging ontbonden verklaren en dan blijft de kavel in eigendom van de oorspronkelijke verkoper.

ARTIKEL 11. VEULEN

Bij veiling van een veulen betaalt de koper de volledige koopsom (hoogste bod + veilingkosten + mogelijke btw) op rekening van Exquis horse auction. De eigendomsoverdracht van het veulen vindt plaats op het moment van toewijzing in de veiling, maar de verkoper blijft verantwoordelijk voor het veulen tot het moment van levering aan de koper. De verkoper verbindt zich ertoe met de koper een gezond akkoord te bereiken over het spenen en de levering van het veulen. Het veulen moet bij het spenen minimaal 150 dagen oud zijn. Tenzij anders overeengekomen tussen de koper en de verkoper, moet de verkoper het veulen afleveren bij de Belgische koper. Een buitenlandse klant haalt het veulen altijd op bij de verkoper, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.

Exquis horse auction zal de verkoper betalen als een ondertekend leveringsbewijs van het veulen bij de veilingcommissie aankomt. Levering kan niet zonder het paspoort van het veulen.

ARTIKEL 12. AFNAME

De koper is verplicht het aangekochte paard of veulen af te nemen op de door Exquis horse auction vastgestelde plaats en tijd op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. Het paard of veulen moet uiterlijk 30 dagen na toewijzing afgehaald worden. De levering van de paarden vindt plaats door het ter beschikking stellen van de paarden aan de koper of een door hem aangestelde vervoerder. Het risico is voor de koper vanaf het moment van levering aan de koper of aan een door hem aangestelde vervoerder. De afname geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom, de veilingkosten en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zullen de paarden door Exquis horse auction bijgehouden worden op risico van de koper. De koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval stallings- en vervoerskosten, aan Exquis horse auction te voldoen, in welk geval paarden pas geleverd worden door afname indien en zodra de koper eveneens voornoemde kosten volledig heeft voldaan.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

Iedere andere aansprakelijkheid van Exquis horse auction is uitgesloten. Voor zover rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van Exquis horse auction beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot een uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Exquis horse auction beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag aan veilingkosten dat Exquis horse auction ontvangt in het kader van de door haar uitgevoerde opdracht. Exquis horse auction maakt de koper attent op de mogelijkheid om het aangekochte kavel te laten verzekeren. Als om gelijk welke reden de koper weet op te eisen dat de koop nietig of ontbonden wordt verklaard, dan is het de verkoper van het paard die daaraan moet tegemoetkomen.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De openbaar ambtenaar beslecht in eerste en tevens laatste aanleg alle betwistingen die tijdens de veiling aangaande de toewijzing zouden kunnen ontstaan. De bemiddeling en tussenkomst van Exquis horse auction en de verkoop geschieden overeenkomstig de Belgische wetgeving.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN

Exquis horse auction behoudt zich het recht voor om deze veilingvoorwaarden aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe veilingvoorwaarden met ingang van de eerstvolgende veiling.

 


This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.